Чуждестранни дружества

Чуждестранни дружества

Ако сте чуждестранно дружество, което осъществява бизнес в България, получава доходи от България или изпраща персонал в България, ние ще Ви предложим консултация и съдействие за спазване на данъчното законодателство в България, за минимализиране на данъчния риск и за избягване на двойното данъчно облагане във Вашата страна.

Ако Вие
 осъществявате бизнес в България,
 получавате доходи или печалби от България,
 командировате свои служители в България,
 извършвате услуги в България или получавате услуги в България,
 прехвърляте дялове или акции на българско дружество или придобивате дялове или акции на българско дружество,
 имате участие в българско дружество,
 получавате дивиденти от България,


 получавате авторски и лицензионни възнаграждения, лихви, доходи от консултантски услуги, доходи от технически услуги или доходи от други услуги от България,
 търсите решения за ново структуриране на Вашия бизнес;
 сключвате договори с български дружества или български физически лица,
 изпращате командировани работници или командировани служители в България,
 имате клон, офис или представителство в България,
 регистрирате дружество в България,

 продавате или наемате имот в България (продажба или наем на имот в България),
 имате договори с български дружества или физически лица

ние ще Ви предложим консултация и съдействие за спазване на данъчното законодателство в България, за минимализиране на данъчния риск и за избягване на двойното данъчно облагане във Вашата страна.

Обърнете се към нас за

 • преглед на българското данъчно законодателство в областта от Ваш интерес;
 •  информация за данъчните рискове на Вашия бизнес;
 •  консултация за структуриране на Вашия бизнес и вземане на ефективни данъчни решения;
 •  препоръки за възможностите, които предлага българското законодателство в областта на данъчното облагане;
 •  информация за данъчно-правната база в областта на данъците между България и Вашата страна;
 •  консултация по СИДДО, по въпросите на трансферното ценообразуване и консултация по FATCA Споразумението;
 •  консултация относно данъчните облекчения, които България предоставя на дружества от Вашата страна;
 •  консултация относно възможностите, които предлагат българските Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО);
 • съдействие и консултация във връзка с процедурата по прилагане на данъчните облекчения, предвидени в Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (процедура по СИДДО);
 •  информация за данъчните Ви задължения в България и възможностите за избягване на двойното данъчно облагане на Вашите доходи и печалби;
 •  съдействие при спазване на процедурите, предвидени в българското законодателство във връзка с изпълнение на задължения и ползване на данъчни облекчения;
 •  съдействие за защита на Вашите интереси и данъчни права;
 •  информация относно данъчното облагане на Вашите командировани работници или командировани служители в България;
 •  информация за данъчните рискове, на които сте изложени и възможностите за минимизирането им.