Български дружества

Български дружества

Ако Вие сте българско дружество, което осъществява бизнес в чужбина, получава доходи от чужбина, получава услуги от чуждестранни лица или изпраща работници в чужбина, ние ще Ви предложим консултация и съдействие за спазване на данъчното законодателство и оптимизиране на данъчните рискове в сферата на българското данъчно облагане и в сферата на международното данъчно облагане.

Ако Вие
 осъществявате бизнес в чужбина,
 извършвате услуги в чужбина, получавате услуги в чужбина или получавате услуги от чуждестранни лица (услуги от чужбина),
 прехвърляте дялове или акции на чуждестранно лице (продажба на дружество на чуждестранно лице),
 придобивате дялове или акции на чуждестранно дружество (придобиване на дружество),
 имате участие в чуждестранно дружество,
 получавате дивиденти от чужбина,
 получавате авторски и лицензионни възнаграждения, лихви, доходи от консултантски услуги или доходи от технически услуги от чужбина,

 изплащате авторски и лицензионни възнаграждения, лихви, доходи от консултантски услуги или технически услуги или доходи от други услуги на чуждестранни лица,
 търсите решения за ново структуриране на Вашия бизнес;
 сключвате договори с чужди дружества,
 изпращате командировани работници или командировани служители в чужбина (командировка в чужбина),
 имате клон или офис в чужбина,
 регистрирате дружество в чужбина (регистрация в чужбина),
 купувате или наемате имоти в чужбина (покупка или наем на имот в чужбина),
 извършвате строителна дейност в чужбина (строителство в чужбина),
 продавате софтуер и извършвате софтуерни услуги в чужбина,
 изпращате IT специалисти за работа в чужбина,
или
 имате чуждестранен собственик,
 имате чуждестранен управител,
 имате договори с чуждестранни лица,
 ползвате услуги от чуждестранни лица

или

 • искате да ползване данъчно облекчение в България за доходи от чужбина или да ползвате данъчно облекчение за платени данъци в чужбина,
 • обложени сте неправилно в чужбина

Ние ще Ви предложим консултация и съдействие за спазване на данъчното законодателство и оптимизиране на данъчните рискове в сферата на българското данъчно облагане и в сферата на международното данъчно облагане.

Обърнете се към нас за

 • информация за данъчните рискове на Вашия бизнес;
 • консултация за структуриране на Вашия бизнес и вземане на ефективни данъчни решения;
 •  консултация за избор на мястото на установяване или регистрация на Вашия бизнес;
 • информация на данъчните облекчения, които българските закони и международни договори Ви предоставят за държавата, в която осъществявате или планирате бизнес;
 • консултация по СИДДО, по въпросите на трансферното ценообразуване и консултация по FATCA споразумението;
 • съдействие и консултация във връзка с процедурата по прилагане на данъчните облекчения, предвидени в Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (процедура по СИДДО);
 • консултация и съдействие за стартиране на процедура по взаимно споразумение с държавата, в която са обложени Вашите доходи или държавата, която има претенции за облагане на Вашите доходи;
 • информация за възможностите за данъчна оптимизация;
 • консултация за възможностите за защита на Вашите данъчни права в страната, в която осъществявате бизнес;
 • съдействие за защита на Вашите права, предвидени в действащата между България и страната на Вашия бизнес Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО);
 • информация за данъчно-правната база в областта на данъците между България и страната, в която осъществявате или планирате бизнес;
 •  консултация относно задълженията Ви в България във връзка с печалбите и доходите Ви от чужбина;
 •  консултация относно облагането в България на печалбите и доходите Ви от чужбина;
 •  консултация относно възможностите за избягване на двойното данъчно облагане на печалбите и доходите Ви от чужбина;
 •  информация относно данъчното облагане на Вашите командировани работници или командировани служители в чужбина;
 •  информация за данъчните рискове, на които сте изложени и възможностите за минимизирането им.