Чуждестранни физически лица

Чуждестранни физически лица

Ако Вие сте чуждестранно физическо лице, което извършва международна дейност, ние ще Ви съдействаме за спазване на Вашите данъчни задължения в България и ще консултираме за избягване на двойното данъчно облагане на Вашите доходи.

Ако Вие

 осъществявате бизнес в България,
 получавате доходи от България,
 работите по трудов договор в България;
 командирован сте в България от чуждестранен работодател;
 установен сте трайно в България или възнамерявате да се установите в България;
 извършвате услуги на територията на България или услуги в полза на български лица,
 прехвърляте или придобивате дялове или акции на българско дружество,
 имате участие в българско дружество,
 получавате дивиденти от България,
 сключвате договори с български дружества или български физически лица,

 регистрирате дружество в България,
 продавате или наемате имот в България (продажба или наем на имот в България),
 получавате доходи от управление на български дружества,
 получавате доходи от услуги или хонорари от България,
 получавате доходи от лихви или авторски и лицензионни възнаграждения от България,
 имате доходи от преподавателска дейност от България,
 имате доходи от трудов договор в България,
 имате имот в България или отдавате под наем Вашето недвижимо имущество в България, притежавате акции или дялове в българско дружество,
 Вие сте спортист, актьор, музикален или художествен изпълнител, който има изява в България,
Ние ще Ви предложим консултация и съдействие за спазване на данъчното законодателство в България, за минимизиране на данъчния риск и за избягване на двойното данъчно облагане във Вашата страна.

Обърнете се към нас за

 • преглед на българското данъчно законодателство в областта от Ваш интерес;
 •  информация за данъчните Ви задължения в България и съдействие за спазването им;
 •  консултация за вземане на ефективни данъчни решения;
 •  препоръки за възможностите, които предлага българското законодателство в областта на данъчното облагане;
 •  информация за данъчно-правната база в областта на данъците между България и Вашата страна;
 •  консултация относно данъчните облекчения, които България предоставя на физически лица от Вашата страна;
 •  консултация по СИДДО и по въпросите на трансферното ценообразуване, консултация по FATCA Споразумението;
 •  съдействие при използване на данъчните облекчения, предвидени за физически лица от Вашата страна;
 • съдействие и консултация във връзка с процедурата по прилагане на данъчните облекчения, предвидени в Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (процедура по СИДДО);
 •  консултация относно възможностите, които предлагат българските Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО);
 •  информация за възможностите за избягване на двойното данъчно облагане на Вашите доходи и печалби;
 •  съдействие при спазване на процедурите, предвидени в българското законодателство във връзка с изпълнение на задължения и ползване на данъчни облекчения;
 •  съдействие за защита на Вашите интереси и данъчни права;
 •  информация относно данъчното облагане на Вашето трудово възнаграждение от България, на Вашите доходи от България или на Вашите печалби от прехвърляне на имущество;
 •  информация за данъчните рискове, на които сте изложени и възможностите за минимизирането им;
 •  информация за правата Ви, свързани с избягване на двойното данъчно облагане и намаляване на данъци във Вашата страна.