Български физически лица

Български физически лица

Ако Вие сте българско физическо лице и

 • работите в чужбина с чуждестранен работодател;
 •  командирован сте в чужбина от български работодател;
 •  извършвате услуги в чужбина, получавате за услуги в чужбина или услуги от чуждестранни лица;
 •  осъществявате бизнес в чужбина,
 •  прехвърляте дялове или акции си на чуждестранно лице (продажба на дружество на чуждестранно лице),
 •  придобивате дялове или акции на чуждестранно дружество (придобиване на дружество),
 •  имате участие в чуждестранно дружество,
 •  получавате дивиденти от чужбина,
 •  получавате авторски и лицензионни възнаграждения, лихви, доходи от консултантски услуги, доходи от технически услуги или други доходи от чужбина,
 •  търсите решения за ново структуриране на Вашия бизнес;
 •  сключвате договори с чужди дружества,
 •  регистрирате дружество в чужбина (регистрация в чужбина),
 •  купувате или наемате имоти в чужбина (покупка или наем на имот в чужбина),
 •  извършвате софтуерни услуги в чужбина,
 •  имате договори с чуждестранни лица,
 •  ползвате услуги от чуждестранни лица,
 • искате да ползвате данъчно облекчение за доходи от чужбина или да ползвате данъчно облекчение за данъци, платени в чужбина,
 • обложени сте неправилно в чужбина

ние ще Ви предложим консултация и съдействие за спазване на данъчното законодателство и оптимизиране на данъчните рискове в сферата на българското данъчно облагане и в сферата на международното данъчно облагане.

Обърнете се към нас за

 • информация за данъчните рискове на Вашия бизнес;
 • консултация за структуриране на Вашия бизнес и вземане на ефективни данъчни решения;
 •  консултация за избор на мястото на установяване или регистрация на Вашия бизнес;
 •  информация на данъчните облекчения, които българските закони и международни договори Ви предоставят за държавата, в която осъществявате или планирате бизнес;
 • консултация и съдействие за стартиране на процедура по взаимно споразумение с държавата, която облага Вашите доходи неправилно или възнамерява да обложи неправилно Вашите доходи;
 •  информация за възможностите за данъчна оптимизация;
 • консултация по прилагането на СИДДО;
 •  консултация за възможностите за защита на Вашите данъчни права в страната, в която осъществявате бизнес;
 •  съдействие за защита на Вашите права, предвидени в действащата между България и страната на Вашия бизнес Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО);
 •  информация за данъчно-правната база в областта на данъците между България и страната, в която осъществявате или планирате бизнес;
 •  консултация относно задълженията Ви в България във връзка с печалбите и доходите Ви от чужбина;
 •  консултация относно облагането в България на печалбите и доходите Ви от чужбина;
 •  консултация относно деклариране на доходите Ви от чужбина в годишната данъчната декларация;
 •  консултация относно прилагането на методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходите Ви от чужбина;
 •  консултация относно възможностите за избягване на двойното данъчно облагане на печалбите и доходите Ви от чужбина;
 •  информация относно данъчното облагане на Вашите командировани работници или командировани служители в чужбина;
 •  информация за данъчните рискове, на които сте изложени и възможностите за минимизирането им.